lines

Privacyverklaring Stichting SportService Zwolle

Privacyverklaring SportService Zwolle

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor SportService Zwolle van groot belang. Wij geven om jouw privacy. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder persoonsgegevens worden alle gegevens (of een combinatie van gegevens) verstaan die naar jou herleidbaar zijn. Denk aan je naam, geboortedatum, foto’s, maar ook je voornaam in combinatie met je adres.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag SportService Zwolle alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. SportService Zwolle hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

- In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
- Om de wet na te leven, denk aan: boekhoudkundige verwerkingen, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere wet- en regelgeving;
- In verband met de gerechtvaardigde belangen van SportService Zwolle, waarbij we er op letten dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk is;
- Wanneer de betrokkene toestemming verleend voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
SportService Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat SportService Zwolle de doeleinden en middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

We zijn extra voorzichtig als het gaat om persoonsgegevens van minderjarigen en bij bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden in uitzonderlijke gevallen verwerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de zwemvangnetregeling (inkomensgegevens) en sportadvies voor het aangepast sporten (handicap).

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
SportService Zwolle verwerkt persoonsgegevens van deelnemers die zijn aangemeld voor een activiteit of evenement, je een aanvraag hebt gedaan voor de huur van een sportaccommodatie of het zwemvangnet, wanneer je aan een (maatschappelijke) organisatie bent verbonden waar wij een relatie mee hebben, je bent aangemeld voor de nieuwsbrief of wanneer je contact met ons opneemt.

SportService Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door SportService Zwolle:

- Om contact met je op te kunnen nemen;
- Om je informatie te sturen;
- Voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
- Voor het organiseren van lessen, clinics, activiteiten, wedstrijden en scholingen;
- Voor het uitvoeren van de administratie;
- Ten behoeve van relatiebeheer;
- Voor het uitvoeren van overige door de organisatie gebruikelijke activiteiten.

SportService Zwolle maakt beeldmateriaal (foto’s, videobeelden) voor marketing en communicatiedoeleinden. We maken geen beeldmateriaal waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, tenzij hier toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken via: communicatie@sportservicezwolle.nl.

Wij proberen rekening te houden met je voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie van SportService Zwolle, kun je een e-mail sturen naar info@sportservicezwolle.nl.

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van SportService Zwolle, dan kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief van SportService Zwolle.

Beveiliging van persoonsgegevens
SportService Zwolle heeft passende technisch en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens
SportService Zwolle kan je (persoons)gegevens uitwisselen binnen de verschillende organisatieafdelingen van SportService Zwolle, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij de persoonsgegevens delen met andere organisaties. SportService Zwolle gaat een verwerkingsovereenkomst aan met deze organisaties. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens. Voor zover er geen sprake is van expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst of wanneer SportService Zwolle hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

SportService Zwolle verkoopt je gegevens niet, noch verhuurt, verdeelt of stelt anderszins commercieel ter beschikking aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen en het doorgeven van wijzigingen van je persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens
SportService Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Je privacy rechten
Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt je vragen om overdracht van je gegevens. Ten slotte kunt je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met SportService Zwolle via: info@sportservicezwolle.nl.

Indien de verwerking van je gegevens is berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen naar: info@sportservicezwolle.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

SportService Zwolle, november 2019