lines

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot SportService Zwolle en het logo van sportservicezwolle.nl, berusten uitsluitend bij Stichting SportService Zwolle, haar partners en contentleveranciers (hierna tezamen aangeduid als SSZ). SSZ behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij SSZ en/of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSZ is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

SSZ heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SSZ, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. SSZ heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Hyperlinken
Door hyperlinks aan te brengen naar deze site bevestigt u in te stemmen met deze voorwaarden en zich daaraan te houden. Onder de hieronder genoemde voorwaarden staat de uitgever in beginsel toe dat uincidenteel hyperlinks aanbrengt naar deze site en anderszins de daarop beschikbare informatie (her)gebruikt.

Citeren
Op je eigen site mag je van elk artikel waarnaar je een hyperlink aanbrengt een kort citaat opnemen uit het desbetreffende artikel. Onder kort wordt begrepen een tekst (inclusief kop) van ongeveer honderd woorden.